یکی از حرفه های رایج در روزگاران گذشته روستای قدس که تقریبا تا یک دهه پیش نیز رواج داشت پرورش کرم ابریشم و تولید نخ ابریشمی بود

روزگاری نه چندان دور پرورش پیله کرم ابریشم جایگاه و رونق بسیاری در روستای قدس داشت . مردمان این دیاربرای کمک کار زندگی در کنار کشاورزی و دامداری به حرفه نوغانداری ((پرورش کرم ابریشم ))نیز می پرداختند.

ادامه مطلب:کلیک کنید